V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2017/2018.

 

 

 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

denní studium

obor  65-42M/01 Hotelnictví - 30 žáků

obor  65-42M/02 Cestovní ruch - 30 žáků

obor  65-41L/01 Gastronomie - 30 žáků

obor  65-51H/01 Kuchař-číšník - 60 žáků

obor 29-54H/01 Cukrář - 30 žáků

 

nástavbové denní studium

 obor 64-41L/51 Podnikání - 30 žáků

 obor 65-41L/51 Gastronomie - 20 žáků

 

kombinované studium

obor 64-41L/51 Podnikání - 20 žáků

obor  65-42M/01 Hotelnictví - 10 žáků

obor  65-42M/02 Cestovní ruch - 10 žáků

obor  65-51H/01 Kuchař-číšník - 10 žáků

obor 29-54H/01 Cukrář - 10 žáků

 

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli střední školy do 1. března 2017. Předpokladem pro studium těchto oborů je bezproblémové chování.

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou
65-41L/01 gastronomie, 65-42M/01 hotelnictví a 65-42M/02 cestovní ruch

 
         
 

Při přijímacím řízení bude zohledněn průměr prospěchu z 2. pololetí 8. třídy nebo 1. pololetí  9. třídy (pro rozhodování se bere lepší průměr, známka z chování se do průměru nezapočítává), popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.


Kriteria hodnocení:

60 bodů     výsledek přijímacích zkoušek

30 bodů     průměr prospěchu ze ZŠ

10 bodů     pohovor

Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy.

 
                 
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro tříleté obory s výučním listem
65-51H/01 kulinářství- kuchař,číšník a 29-54H/01 cukrář

Při přijímacím řízení bude zohledněn průměr prospěchu z 2. pololetí 8. třídy nebo 1. pololetí 9. třídy (pro rozhodování se bere lepší průměr, známka z chování se do průměru nezapočítává), popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

     
  Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy.  
                 
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro dvouleté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou

64-41L/51 Podnikání, 65-41L/51 Gastronomie

Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v jakémkoliv tříletém oboru vzdělání, kategorie H a předložení originálu výučního listu, příp. vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Při přijímacím řízení bude zohledněn průměr prospěchu z 2. pololetí 2. ročníku SŠ nebo 1. pololetí 3. ročníku (pro rozhodování se bere lepší průměr, známka z chování se do průměru nezapočítává).
Kriteria hodnocení:

60 bodů     výsledek přijímacích zkoušek

30 bodů     průměr prospěchu ze ZŠ

10 bodů     pohovor

Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy.

 

 
                 

Kombinovaná forma studia

Podmínky přijetí na kombinovanou formu jsou stejné jako na denní studium.

 

 

 

Zdravotní způsobilost

V souladu s §60 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. je předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání pro obory hotelnictví, gastronomie, kuchař-číšník a cukrář splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením a to zpravidla na přihlášce ke studiu.

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích školy v termínu od 22. dubna 2017 do 30. dubna 2017  (dle předání výsledků z CERMATu). Uchazeči budou vedeni pod registračními čísly, která obdrží v pozvánce na přijímací řízení.

 

 

Žáci, kteří byli přijati, doručí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek, kterým potvrzují nástup ke studiu. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

 

 

Žákům, kteří nebyli přijati ke studiu bude zasláno doporučeně rozhodnutí o nepřijetí s informací o možnostech odvolání. 

 

Praha, 25. 1. 2017 
Mgr. Miloš Procházka
ředitel školy